Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Projekt „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” skierowany jest do osób w wieku od 25 do 67 lat, które uczą się, pracują lub mieszkają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności do osób:

  • powyżej 25 roku życia i o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie ze średnim wykształceniem),
  • powyżej 25 roku życia i z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),
  • osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

(Od stycznia 2021 roku uczestnikami projektu mogą być osoby, które wykazują lukę kompetencyjną w zakresie TIK bez względu na poziom wykształcenia, wiek czy niepełnosprawność.)

Wiek uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum profilowane, liceum ogólnokształcące i uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

Osoby z niepełnosprawnościami – w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Dopuszcza się możliwość udziału w projekcie osób w wieku powyżej 67 roku życia, jednak tylko w sytuacji, gdy z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i umiejętności, i jednocześnie zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające warunki rekrutacji muszą złożyć dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • klauzulę informacyjną,
  • deklarację udziału w projekcie oraz
  • oświadczenie uczestnika projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Opis rekrutacji

Rekrutacja uczestników projektu ma charakter ciągły i odbywać się będzie do 31 marca 2023 roku. Proces rekrutacji w projekcie ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie weryfikowane są dokumenty rekrutacyjne złożone przez osobę zainteresowaną udziałem w projekcie, w drugim etapie przeprowadzana jest diagnoza – zapotrzebowanie na dane kompetencje/kwalifikacje.

Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie kryteriów i potwierdzenie ich odpowiednim dokumentem lub w przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentu – oświadczeniem. W przypadku osób o niskich kwalifikacjach konieczne jest dostarczenie kopii świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły lub pisemnego oświadczenia (o braku możliwości dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów). W przypadku osób z niepełnosprawnością na etapie rekrutacji konieczne jest dostarczenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności.

W drugim etapie rekrutacji odbywa się spotkanie z doradcą. Podczas doradztwa – diagnozy zostaje zaproponowana tematyka i poziom zaawansowania szkolenia.