O projekcie

O projekcie

Projekt „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko–pomorskiego” skierowany jest do osób od 25 do 67 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje, pracują lub uczą się na terenie województwa kujawsko–pomorskiego, w szczególności do osób:

  • powyżej 25 roku życia i o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie ze średnim wykształceniem),
  • powyżej 25 roku życia i z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),
  • osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Informacje ogólne

Projekt „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych).

Celem projektu jest nabycie, podniesienie lub uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji z zakresu Technologii Informacyjno Komunikacyjnych, przez 6 030 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 51 437 913,04 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 43 722 226,07 zł.

Partnerzy projektu

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR S.A.) – Lider projektu, jest jedną z wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie kujawsko-pomorskim. Od 1995 roku realizuje zadania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Od 2001 roku TARR S.A. na zlecenie PARP pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa kujawsko-pomorskiego. W okresie 2002-2004 w ramach PHARE udzieliła 742 dotacje dla przedsiębiorstw o łącznej wartości 7,57 mln zł. Agencja jako RIF obsługiwała SPO-WKP oraz SPO-RZL na lata 2004-2006, w ramach których wsparła ponad 1400 firm na łączną kwotę ponad 611 mln zł. Były to dotacje na inwestycje, w tym innowacyjne, na rozwój eksportu, technologii i usług informatycznych, ale również na rozpoczęcie działalności i wsparcie instytucji szkoleniowych.

W latach 2007-2013 RIF zajmowała się obsługą działań programu POIG skierowanych do MŚP. W sumie TARR S.A. udzieliła 1,627 mln zł. dotacji, w ramach 3500 umów. Agencja w 2000 roku przystąpiła do KSU dla MŚP oraz przeszła akredytację, która potwierdziła zgodność funkcjonowania systemu TARR S.A. z wymaganiami ISO serii 9000, umożliwiło to utworzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego. W ramach KSU w latach 2000-2016 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udzieliła 8769 usług informacyjnych, 1522 usług doradczych oraz przeszkoliła 24000 osób, w tym 8600 przedsiębiorstw w ramach 815 szkoleń, 145 seminariów.

SEKA S.A. posiada blisko 30-letnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń (ponad 1 mln przeszkolonych osób) oraz ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z UE. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia informatyczne. Wysokie standardy usług świadczonych przez firmę zostały potwierdzone uzyskanym Certyfikatem ISO 9001:2008. SEKA S.A. posiada również mobilne Laboratorium ECDL przyznane przez PTI, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. W latach 2005-2015 SEKA S.A. zrealizowała 51 projektów szkoleniowych współfinansowanych z EFS na kwotę 95 mln zł, 35 tys. przeszkolonych osób. Obecnie realizuje 12 projektów szkoleniowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO w całej Polsce. Doświadczenie w województwie kujawsko-pomorskim to ok. 30 tys. osób dorosłych przeszkolonych w latach 2012-2016 przez SEKA S.A., w tym w zakresie Technologii Informacyjno Komunikacyjnych.

Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o. o. (IBS) posiada ponad 5-letnie doświadczenie w działalności szkoleniowej, edukacyjnej i aktywizacyjnej dla osób dorosłych oraz dla osób o niskich kwalifikacjach. Instytut prowadzi szkolenia z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi diagnostycznych i z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie kompetencji cyfrowych. Najwyższa jakość usług doradczych, szkoleniowych i badawczych oparta jest na wiedzy z zakresu innowacyjnych narzędzi informatycznych. IBS dysponuje wykwalifikowaną bazą trenerów oraz salami szkoleniowymi na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Firma przeszkoliła ponad 3000 osób dorosłych w zakresie kompetencji komputerowych.