Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Partnerzy projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, tj.:
  • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, KRS 0000066071, NIP 9560015177, REGON 870300040.
  • „SEKA” S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, KRS 0000082102, NIP 1130122021, REGON 011445452.
  • INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn, NIP 7393532050, REGON 280092054.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 699 55 00 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: szkoleniakomputerowe@tarr.org.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszym projekcie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.f) RODO, tj. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest załatwienie Pani/Pana sprawy oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do prawidłowego załatwienia Pani/Pan sprawy, np. usługi szkoleniowe, doradcze, IT, kurierskie, pocztowe, tj. podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się
  z administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail), a jeśli dane zostały przekazane telefonicznie, również tą drogą.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane przekazane drogą elektroniczną będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie załatwiania Pani/Pana sprawy i po jej załatwieniu nie dłużej niż do 2023 roku, a jeśli wydłużenie tego okresu będzie niezbędne do obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych – przez okres niezbędny do realizacji obowiązków
i uprawnień administratora w tym zakresie.